තනි විමෝචකය


LumiSpot Tech විසින් 808nm සිට 1550nm දක්වා බහු තරංග ආයාමයක් සහිත Single Emitter Laser Diode සපයයි.සියල්ල අතර, මෙම 808nm තනි විමෝචකය, 8W උපරිම නිමැවුම් බලයක් සහිත, කුඩා ප්‍රමාණය, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය, ඉහළ ස්ථාවරත්වය, දිගු සේවා කාලය සහ සංයුක්ත ව්‍යුහය එහි විශේෂ ලක්ෂණ ලෙස ඇත, ප්‍රධාන වශයෙන් 3 ආකාරවලින් භාවිතා වේ: පොම්ප ප්‍රභවය, අකුණු සහ දර්ශන පරීක්ෂණ.