පද්ධති

නිෂ්පාදන මාලාව සෘජුවම භාවිතා කළ හැකි කාර්යයන්හි පූර්ණ විවිධත්වයක් සහිත සම්පූර්ණ පද්ධති වේ.කර්මාන්තයේ එහි යෙදීම් ප්‍රධාන කාණ්ඩ හතරකට අයත් වේ, එනම්: හඳුනාගැනීම, හඳුනාගැනීම, මැනීම, ස්ථානගත කිරීම සහ මග පෙන්වීම.මිනිස් ඇස හඳුනාගැනීම හා සසඳන විට, යන්ත්‍ර අධීක්‍ෂණයට ඉහළ කාර්යක්‍ෂමතාව, අඩු පිරිවැය සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සහ විස්තීරණ තොරතුරු නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව යන සුවිශේෂී වාසි ඇත.