කාච

දුම්රිය වල ආරක්ෂිත ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා දුම්රිය රෝද යුගල ප්‍රධාන වේ.ශුන්‍ය දෝෂ නිෂ්පාදනය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී, දුම්රිය උපකරණ නිෂ්පාදකයින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ සෑම පියවරක්ම දැඩි ලෙස පාලනය කළ යුතු අතර, රෝද කට්ටල උපාංග යන්ත්‍රයෙන් ලැබෙන මුද්‍රණ වක්‍ර ප්‍රතිදානය රෝද කට්ටල එකලස් කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වැදගත් දර්ශකයකි. මෙම නිෂ්පාදන මාලාව ආලෝකකරණ සහ පරීක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ ඇත.