ෆයිබර් ගයිරෝ කොයිල්

ෆයිබර් ගයිරෝ කොයිල් (ඔප්ටිකල් ෆයිබර් කොයිල්) යනු ෆයිබර් ඔප්ටික් ගයිරෝ හි ප්‍රකාශ උපාංග පහෙන් එකකි, එය ෆයිබර් ඔප්ටික් ගයිරෝ හි මූලික සංවේදී උපාංගය වන අතර එහි ක්‍රියාකාරිත්වය ස්ථිතික නිරවද්‍යතාවය සහ පූර්ණ උෂ්ණත්ව නිරවද්‍යතාවය සහ කම්පන ලක්ෂණ සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ගයිරෝ.


Inertial Navigation යෙදුම් ක්ෂේත්‍රයේ Fiber Optic Gyro ඉගෙන ගැනීමට ක්ලික් කරන්න